آیا تماشای زیاد تلویزیون در کودکی با رفتارهای ضداجتماعی در بزرگسالی ارتباط دارد؟

تماشای تلویزیون

تماشای تلویزیونکودکان و نوجوانانی که بیش از حد تلویزیون تماشا می کنند، بیشتر احتمال دارد در بزرگسالی رفتارهای ضد اجتماعی و مجرمانه بروز دهند. مطالعه ای که بر روی یک گروه تقریباً 1000 نفری از کسانی که در سال های 3-1972 در شهر دوندین نیوزیلند به دنیا آمده بودند انجام شد مشخص کرد کسانی که در کودکی و نوجوانی بیشتر تلویزیون تماشا می کنند در بزرگسالی بیشتر احتمال دارد محکومیت کیفری داشته داشتند و نیز بیشتر احتمال دارد در بزرگسالی صفات شخصیتی ضد اجتماعی بروز دهند.

این مطالعه نشان داد تماشای زیاد تلویزیون در دوران کودکی با ویژگی های شخصیتی تهاجمی، افزایش گرایش به عواطف منفی و افزایش خطر ابتلا به اختلالات شخصیتی ضد اجتماعی در بزرگسالی رابطه دارد. اختلال شخصیتی ضد اجتماعی یک اختلال روانی است که با الگوهای پرخاشگری و رفتار ضد اجتماعی مداوم مشخص می شود. محققان می گویند این ارتباط میان مشاهده تلویزیون و رفتار ضد اجتماعی را نمی توان با وضعیت اقتصادی، اجتماعی دوران کودکی توضیح داد و یا آن را به پدر و مادر فرد مربوط دانست.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top