آیا هنوز گونه های جدید به جانداران اضافه می شود؟

جانداران

محمدرضا کریمی

جاندارانمحققان با انجام محاسباتی به این نتیجه رسیده اند که هنوز هم زمین در حال انباشته شدن از گونه های جدید است. منتها با سرعت و میزانی کم تر از قبل.

در حال حاضر گونه ها از لحاظ تنوع در حالت متوازن و متعادلی نیستند. اما به طورکلی میزان ایجاد گونه های جدید به مرور زمان رو به کاهش است. به این معنی که روند ایجاد تنوع در گونه ها به نحوی محدود شده و در نهایت ممکن است به حالت تعادل و توازن برسیم.

نظریه های متعددی درباره این که چگونه گونه ها تنوع می یابند و منقرض می شوند وجود دارد. برخی از این نظریه ها می گویند که گونه ها به طور مداوم در حال انباشته شدن بر روی زمین هستند و همیشه هم محیط زیستی برای خود می یابند. نظریه های دیگر حاکی از این هستند که شمار گونه هایی که به طور توأم با هم وجود دارند محدود شده و ما در نهایت شاهد توازن خواهیم بود. به عبارت دیگر، گونه ها تنها موقعی متولد می شوند که بقیه گونه ها رو به انقراض رفته باشند.

در هر صورت براساس تحقیقات ما شاهد آنیم که میزان ایجاد تنوع در جانداران رو به کاهش است اما هنوز به صفر نرسیده. این به آن معنا است که یا حد و حدودی برای تعداد کل گونه ها وجود دارد که ما هنوز به آن نرسیده ایم، یا اصلاً چنین محدودیتی وجود ندارد. اما در هرحال نرخ تنوع یافتن به طور کلی درحال کاهش است. اما این که ما چه موقع به وضعیت صفر می رسیم نامشخص است.

واضح است که اخیراً گونه هایی از جانداران به خاطر اثرات رفتارهای سوء بشر از میان رفته اند. اما زمان های خیلی طولانی تر و در مقیاس زمان های زمین شناسی مورد نظر است.

منبع: http://www.sciencedaily.com/releases/2010/09/100929132606.htm

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top