اتم ها چه چیزهایی را تشکیل می دهند؟

ساختمان اتم

 

ساختمان اتماگر شما می خواهید زبانی داشته باشید، به الفبا نیاز دارید. اگر می خواهید پروتئین درست کنید، به آمینواسید نیاز دارید. اگر می خواهید مولکول بسازید هم به عناصر نیاز دارید. هر عنصری یک ذره با بقیه فرق دارد. این عناصر الفبای زبان مولکول ها هستند.

اتم

به عنوان مثال اگر شما یک کتاب می خوانید، حروفی را می خوانید که آن زبان را تشکیل داده. اما چه چیزی به وجود آمدن این حروف را ممکن کرده؟ جوهر. بله. شما به جوهر نیاز دارید تا حروف را بیافرینید و برای همه حروف همان نوع جوهر به کار رفته. عناصر مثل این حروف هستند. آنها چیزی مشترک دارند. آن هم این است که از اتم ها می آیند. همه عناصر از اتم ها ساخته شده اند. با این که ممکن است که اتم ها از نظر وزن و سازماندهی متفاوت باشند، اما همه آنها به یک طریق ساخته می شوند. الکترون ها، پروتون ها و نوترون ها اتم ها و جهان را می سازند.

اگر شما می خواهید یک کمی بیشتر فکر کنید، با ذرات ماده شروع کنید. ماده چیزهای اطراف ماست. ماده مورد استفاده قرار می گیرد تا اتم ها را بسازد. اتم ها مورد استفاده قرار می گیرند تا عناصر را بسازند. عناصر مورد استفاده قرار می گیرند تا مولکول ها را بسازند همین طورادامه پیدا می کند. هر چیزی که شما می بینید با استفاده از چیزی دیگر ساخته شده.

منبع: http://www.chem4kids.com/files/atom_intro.html

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top