الیگوساکاریدها چه هستند؟

 محمدرضا کریمی

الیگوساکاریدها قندهایی هستند که در مولکولشان سه تا نه مولکول قند دارند. در دستگاه گوارش انسان آنزیم هضمی برای آنها وجود ندارد و به همین دلیل نفاخ هستند. چون در روده تخمیر می شوند و گاز ایجاد می کنند. مهم ترین الیگوساکاریدها “رافینوزواستاکیوز” است که درحبوبات و سبزی ها وجود دارد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top