تعدادی از اصطلاحات مهم در آناتومی

آناتومی

دکتر مونا زارع

آناتومی

آناتومی علمی است که از شناسایی قسمت های گوناگون بدن صحبت می کند.  anatomy از دو کلمه Ana به معنی برداشتن و tomy به معنی بریدن تشکیل شده است که معادل فارسی آن کلمه کالبدشناسی یا تشریح است. در این مطلب به تعدادی از اصطلاحات مهم در آناتومی اشاره می شود.

Flexion: تا کردن

Extension: باز کردن

Adduction: نزدیک کردن به محور میانی بدن

Abduction: دور کردن از محور میانی بدن

Rotation: چرخش حول محور طولی بدن

Proximal: نزدیک تر به ریشه اندام

Distal: دورتر به ریشه اندام (به عنوان مثال مچ دست نسبت به بازو در وضعیت Distal یا دور قرار دارد. زیرا از ریشه اندام دورتر است).

Palmar: به کف دست سطح Palmar می گویند.

Plantar: به کف پا سطح Plantar می گویند.

*اما پشت دست و پا هر دو، سطح dorsal (پشتی) نام دارد.

Supination: یعنی کف دست را به حالت دعا و استغاثه به طرف خارج چرخانده باشیم.

Pronation: عکس حالت بالا است.

داخلی: نزدیک تر به محور میانی بدن

خارجی: دورتر از محور میانی بدن

قدامی: جلویی

خلفی: عقبی

Tubercle: تکمه

Eminence: برآمدگی

Tuberosity: برجستگی

Spine: خار

Crest: ستیغ

Line: خط

Fossa: حفره

Cauty: حفره بزرگ و عمیق

Foramen: سوراخ

Fissure: شکاف

Hiatus: شکاف بزرگ تر

Groove یا sulcus: ناودان

Ductus یا canal: مجرا

سطوح مفصلی برآمده را condyle و رأس برآمده آنها را Epicondyle می نامند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top