سلسله های ایرانی بعد از اسلام تا حمله مغول

قلمرو طاهریان

سلسله های ایرانی پس از اسلام  تا حمله مغول عبارتند از:

طاهریان

قلمرو طاهریان

محل پاگرفتن سلسله: مرو خراسان

206 تا 259 هجری قمری

نام بنیانگذار: طاهربن حسین بن مطلب

 

 

علویان طبرستان

قلمرو علویان

محل پاگرفتن سلسله: مرو خراسان

رویان و چالوس طبرستان

250 تا 316 هجری قمری

نام بنیانگذار: عبدالله بن طاهر شورش کرد و صدارت را به زید داعی کبیر سپرد.

 

 

دیالمه آل زیار

قلمرو آل زیار

محل پاگرفتن سلسله: دیلم (گیلان کنونی)

316 تا 433 هجری قمری

نام بنیانگذار: مردآویج بن زیار

 

 

دیالمه آل بویه

بازار مربوط به دوره آل بویه

محل پاگرفتن سلسله: دیلم (گیلان کنونی)

320 تا 447 هجری قمری

نام بنیانگذار: علی، احمد و حسن. پسران ماهی گیری به نام بویه

 

 

صفاریان

محل پاگرفتن سلسله: سیستان

247 تا 393 هجری قمری

نام بنیانگذار: ابویوسف یعقوب بن لیث

 

 

سامانیان

قلمرو سامانیان

محل پاگرفتن سلسله: سامان- از آبادی های نزدیک سمرقند

279 تا 389 هجری قمری

نام بنیانگذار: امیر عادل، امیر ماضی، ابوابراهیم اسماعیل بن احمد

 

 

غزنویان
محل پاگرفتن سلسله: غزنه یا غزنین از شهرهای افغانستان کنونی

351 تا 582 هجری قمری

نام بنیانگذار: ابواسحاق الپتکین

 

 

سلاطین غور

قلمرو سلاطین غور

محل پاگرفتن سلسله: غور بین هرات و عزنه در افغانستان کنونی

543 تا 612 هجری قمری

نام بنیانگذار: سیف الدین سوری بن ملک عزالدین حسین

 

 

سلجوقیان

قلمرو سلجوقیان

محل پاگرفتن سلسله: طایفه ای از ترکمانان غز و خزر. از سواحل شرقی دریای خزر و دره های علیای سیحون و جیحون، خوارزم یا آرال

429 تا 590 هجری قمری

نام بنیانگذار: رکن الدین ابوطالب طغرل بن میکاییل بن سلجوق

 

 

اتابکان آذربایجان

محل پاگرفتن سلسله: آذربایجان

541 تا 626 هجری قمری

نام بنیانگذار: شمس الدین ابوبکر ایلدگز

 

 

خوارزمشاهیان

قلمرو خوارزمشاهیان

نام بنیانگذار: خوارزم

490 تا 628 هجری قمری

نام بنیانگذار: قطب الدین محمد بن انوشتکین. غلامی ترک که در دستگاه ملکشاه سلجوقی پیشرفت کرد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top