صحنه پیروزی شاپور اول بر سه امپراطور رمی

شاپور اول در نقش رستم

شاپور اول در نقش رستم

نقش برجسته یک تخته سنگ بسیار بزرگ. نقش رستم, پیروزی شاپور اول پادشاه ایران را بر سه امپراطور رمی, والرین, جرجیان سوم و فیلیپ عرب نشان می دهد

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top