موجودات زنده به چه “بومی” نیاز دارند تا زنده بمانند؟

خانه مکان راحتی است برای زندگی کردن. خانه پناهگاه حیوانات در مقابل آب و هوا است، از آنها در مقابل شکارچیان و دشمنان حفاظت می کند، برای آنها مکان راحتی فراهم می کند تا بچه بزایند و بچه هایشان را بزرگ کنند و بعضی وقت ها حتی مکانی را مهیا می کند تا غذا ذخیره کنند. خانه ها برای انسان ها نیز همین هدف های ساده را دارند. مکان زندگی یک حیوان محل سکونت یا بوم او نامیده می شود.

گیاهان و جانوران مختلف به شرایط زندگی مختلفی نیاز دارند تا هدف هایشان تأمین شود. ماهی طلایی نیاز به آب شیرین دارد چنان که نهنگ به آب دریا نیاز دارد.

حیوانات و گیاهان خودشان را با شرایط محیطی که در آن زندگی می کنند وفق می دهند. بیشتر حیوانات تنها برای زندگی در یک یا دو محیط زندگی تطبیق پیدا می کنند. یک شیرماهی نمی تواند در یک بیابان زندگی کند. یک مار زنگی هم نمی تواند برای مدت خیلی طولانی در قطب شمال زندگی کند.

محیط زندگی مکانی است که یک  گیاه یا جانور در آن زندگی می کند. جانوران و گیاهان مختلف در محیط های زندگی متفاوت یافت می شوند. محیط های زندگی می توانند بزرگ مثل یک جنگل یا کوچک مثل یک برگ باشند.

همه موجودات زنده به چه چیزهایی نیاز دارند تا زنده بمانند؟

همه موجودات زنده به غذا، آب، هوا، جان پناه یا پناهگاه و فضایی نیاز دارند تا زنده بمانند.

پناهگاه

حفاظت در مقابل شکارچیان یا آب و هوا.

هوا

اکسیژن یا از هوا یا به صورت حل نشده در آب برای تنفس لازم است.

آب

همه موجودات زنده به آب مایع نیاز دارند.

غذا

همه موجودات زنده به غذا نیاز دارند (برای کسب انرژی) تا رشد و تولید مثل کنند. بعضی از موجودات زنده (مثل گیاهان) غذایشان را از هوا، آب و نور خورشید به دست می آورند. موجودات زنده دیگر باید گیاهان یا چیزهای زنده دیگر را بخورند تا انرژیشان را تأمین کنند.

فضا

جانوران به مقادیر متفاوتی از فضا نیاز دارند تا غذا، آب، پناهگاه و جفت پیدا کنند. بعضی از جانوران از یک منطقه بزرگ دفاع می کنند یا در مناطق وسیعی پرسه می زنند. حیوانات دیگر تنها به یک مقدار اندک فضا نیاز دارند و می توانند همسایگان را در نزدیکشان تحمل کنند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top