ویژگی های حکومت جمهوری

جمهوری شکلی از حکومت است که در آن شهروندان یک کشور نقش فعالی در امور حکومت دارند وحکومت به وسیله کسی که از راه ارث حاکم شده، نظیر پادشاه، رهبری نمی شود.

رهبران یک جمهوری به وسیله شهروندان برای یک دوره مشخص انتخاب می شوند و قوانینی که به وسیله رهبران جمهوری به تصویب می رسد به نفع کل جمهوری است به جای این که به نفع اشراف و افراد خاص و ممتاز باشد. بسیاری از حکومت ها در سراسر جهان در زمره حکومت جمهوری تلقی می شوند اعم ازاین که دیکتاتوری باشند یا دموکراسی. بسیاری از مردم باور دارند که حکومت جمهوری شکلی بسیار قوی و مؤثر از حکومت است.

منشأ حکومت جمهوری

این نوع از حکومت نامش را از جمهوری روم گرفته و از آن هم الهام گرفته هرچند که در جمهوری روم درواقع تعداد بسیار کمی از شهروندان در امور مربوط به حکومت دخالت داشتند. افراد زیادی در غرب فرهنگ یونانی و رومی را ایده آل می دانند در نتیجه این شکل از حکومت در غرب و به دنبال آن در سراسر جهان محبوب شده است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top