پاسخ چیستان ها (2)

(2) ،(1)

چیستان 1-بزرگ تر از خدا است و بدتر از شیطان، فقیر آن را ندارد، غنی به آن نیاز دارد و اگر شما آن را بخورید می میرید. آن چیست؟

پاسخ: هیچ چیز. هیچ چیز بزرگ تر از خدا است، هیچ چیز بدتر از شیطان است، فقیر هیچ چیز دارد، غنی به هیچ چیز نیاز دارد و اگر شما هیچ چیز بخورید می میرید.

چیستان 2-صبح بر روی چهار دست و پا، ظهر بر دوپا و شب روی سه پا راه می رود. آن چیست؟

پاسخ: انسان است. وقتی کودک است روی چهار دست و پایش، وقتی بزرگ می شود روی دوپا و در شب و زمان پیری روی دوپا و به کمک یک عصا راه می رود.

چیستان 3-آن چیست که همیشه می دود اما هیچ وقت راه نمی رود، اغلب زمزمه می کند اما هیچ وقت صحبت نمی کند، بستر دارد اما هیچ وقت نمی خوابد، دهان دارد اما هیچ وقت نمی خورد.

پاسخ: رود.

چیستان 4-هرگز نبوده ام اما همیشه خواهم بود، هیچ کس مرا ندیده و هرگز نخواهد دید اما برای ادامه حیات و نفس کشیدن روی این کره خاکی به من امید دارد. من چه هستم؟

پاسخ: فردا یا آینده.

چیستان 5-شب هنگام، آنها در کشاکش آمدن و رفتنند، روز هنگام گم می شوند بدون آن که دزدیده شده باشند. آنها چیستند؟

پاسخ: ستارگان.

چیستان 6-یک خانه سبز بود، درون خانه سبز یک خانه سفید بود، داخل خانه سفید یک خانه سرخ بود و درون خانه سرخ تعداد زیادی بچه بودند. آن چه بود؟

پاسخ: هندوانه.

چیستان 7-کسی آن را می سازد و کسی آن را می فروشد. کسی که آن را می خرد، هیچ وقت از آن استفاده نمی کند و کسی که از آن استفاده می کند نمی داند کسی که آن را خریده و آن کس که آن را فروخته که هستند.

پاسخ: تابوت.

چیستان 8-آن چیست که هرچه بیشتر از آن داشته باشید کمتر می بینید.

پاسخ: تاریکی.

چیستان 9-چه کلمه ای در زبان انگلیسی است که سه حرف متوالی دارد که هریک دو بار تکرار می شوند؟

پاسخ: Bookkeeper به معنی دفتردار.

چیستان 10-آن چیست که وقتی آن را می گیرید سیاه است، هنگامی که از آن استفاده می کنید سرخ می شود و در ادامه سفید می شود.

پاسخ: ذغال سنگ.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top