پاسخ چیستان ها (4)

دندان
1-آن چیست که سفید است اما برف نیست، ریشه دارد درخت نیست؟
پاسخ: دندان
 
دندان
 
 
2-آن چیست قبای زرد در بر دارد، اندام ظریف چون صنوبر دارد، زرد است، به مشام تلخ است ولی طعمی چون شکر دارد؟
پاسخ: لیموشیرین
لیمو شیرین
 
3-کدام حیوان است که اگر سرش را ببریم عضوی از بدن انسان می شود؟
پاسخ: خرگوش
 
خرگوش
 
 
4-آن چیست که هم بچه آن را دارد هم تفنگ؟
پاسخ: قنداق
 
قنداق
 
 
5-آن چیست که هم آن را می خوریم و هم آن را می گردانیم؟ 

پاسخ: چرخ
 
چرخ
 
 
6-بافتم و بافتم، پشت کوه انداختم؟
پاسخ: زنجیر یا گیسو
زنجیر
 
7-چیست آن گرد گنبد بی در       پوست در پوست گرد یکدیگر   
هرکه بگشاید این  معما  را       رخش  از  آب  دیده  گردد  تر

پاسخ: پیاز
پیاز
 
 
8-چگونه می توان به باشگاه طرفداران دراکولا پیوست؟
پاسخ: اسم و نشانی و گروه خونیتان را برایشان بفرستید.
 
دراکولا
 
 
 
 
 
 
 
 
9-یک نصفه گوجه فرنگی به چه شباهت دارد؟ 
پاسخ: به نیمه دیگرش.
 
گوجه فرنگی
 
 
 
 
 
 
 
 
10-چگونه می فهمید که یک فیل زیر تختتان است؟ 
پاسخ: وقتی که آن قدر بالا بروید که به سقف برسید.
 
فیل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11-آن چیست که پا ندارد ولی به همه جا می رود؟
پاسخ: آب
 
آب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12-چرا پسر بچه از پدرش می خواهد در یخچال بنشیند؟ 
پاسخ: چون بابا یخی می خواهد.
 
بابا یخی

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top