چه عنصری سلول های سفید را به سوی بافت های آسیب دیده می کشاند؟

شیر

شیردانشمندان برای اولین بار درحال مطالعه فرایندهای سلولی ای هستند که برای شفای بدن از جراحت ها ضروری است. براین اساس مشخص شده کلسیم گام اول را در ترمیم بافت های آسیب دیده برمی دارد و اولین پاسخ را برای بهبود و شفای بدن نشان می دهد.

به عبارتی کلسیم محرک اولیه برای پاسخ دستگاه ایمنی بدن به جراحات است. به این ترتیب که فلش کلسیم که از طریق اتصالات سلول ها مانند یک موج گسترش می یابد و سپس برمی گردد اولین سیگنال را پس از زخمی شدن یک بافت می فرستد. درنتیجه بافت آسیب دیده فعال می شود و اولین سلول های سفید خون به زخم جذب می شوند و اقدام سریع و هماهنگ سلول های ایمنی ممکن می شود.

این یافته به محققان کمک می کند به فرایند شفای پس از جراحت یا جراحی سرعت بخشند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top