چیستان ها (1)

گردآوری: ملیکا ولایی
چیستان 1: آن چیست که یک چشم و یک پا دارد؟
 
چیستان 2: آن چیست که سه چشم و یک پا دارد؟
 
چیستان 3: آن چیست که سر ندارد، کلاه دارد، یک پا دارد و کفش ندارد؟
 
چیستان 4: آن چیست که خیلی خطرناک است ولی اگر وارونه شود رام می شود؟
 
چیستان 5: آن چیست که من می روم، او هم با من می آید؟
 
چیستان 6: آن چیست که سفید است اما برف نیست، ریشه دارد درخت نیست؟
 
چیستان 7: آن چیست قبای زرد در بر دارد، اندام ظریف چون صنوبر دارد، زرد است، به مشام تلخ است ولی طعمی چون شکر دارد؟
 
چیستان 8: کدام حیوان است که اگر سرش را ببریم عضوی از بدن انسان می شود؟
 
چیستان 9: آن چیست که هم بچه آن را دارد و هم تفنگ؟
 
چیستان 10: آن چیست که تاج دارد اما پادشاه نیست. دو دست و چهار پا دارد، اما حیوان نیست؟
 
چیستان 11: چیست آن گرد گنبد بی در       پوست در پوست گرد یکدیگر
هرکه بگشاید این  معما  را       رخش  از  آب  دیده  گردد  تر
 
چیستان 12: آن چیست که هم آن را می خوریم و هم آن را می گردانیم؟
 
چیستان 13: بافتم و بافتم پشت کوه انداختم؟

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top