کلوین چیست؟

مقایسه کلوین و سانتی گراد

کلوین یکی از واحدهای دما است. تغییر دما به اندازه یک کلوین دقیقاً به اندازه تغییر دما به اندازه یک درجه سانتی گراد (سلسیوس) است. جایی که سلسیوس (سانتی گراد) و کلوین با هم متفاوتند در نقطه صفر آنها است. صفر درجه سانتیگراد به صورت نقطه انجماد آب خالص تعریف شده است در حالی که صفر درجه کلوین به صورت پایین ترین دمایی که به لحاظ فیزیکی قابل دستیابی است تعریف شده که این دمابه صفر مطلق منتسب است. صفر مطلق با فقدان کامل انرژی گرمایی ارتباط دارد. همچنین صفر درجه کلوین با دمای  -273درجه سانتی گراد منطبق است.

مقایسه کلوین و سانتی گراد

مقایسه مقیاس های دمای سانتی گراد و کلوین. توجه کنید که تغییر دما به اندازه یک کلوین معادل 1 درجه سانتیگراد تغییر دما است. این دو مقیاس در نقطه صفر با هم متفاوتند

منبع:http://astronomy.swin.edu.au/cosmos/K/Kelvin

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top