کنترل حشرات حامل بیماری با ترکیبات طبیعت

پشه

محمدرضا کریمی

پشهدر نبرد بین شکارچیان حشرات و طعمه هایشان، سیگنال های شیمیایی ای به نام کرومون ها kairomones به صورت یک سیستم هشدار دهنده اولیه مورد استفاده قرار می گیرند. کرومون ها که به طور گسترده ای به وسیله شکارچیان حشرات خارج می شوند، ترکیباتی هستند که به وسیله طعمه ها شناسایی می شوند.

شناسایی کرومون ها به وسیله طعمه ها به حفاظت از آنها در برابر شکارچیان کمک می کند. چراکه حتی می تواند به سازگار شدن بدن طعمه با شرایط، به عنوان مثال تغییر در اندازه بدن آن بینجامد. اما با وجود این که کرومون ها در جهان حشرات شایع هستند، ماهیت شیمیایی شان به میزان زیادی ناشناخته باقی مانده است.

تحقیقی که به وسیله دو دانشمند انجام شده موجب شناسایی دو ترکیب خارج شده به وسیله شکارچیان پشه ها شده است. این ترکیبات باعث می شوند که پشه ها کمتر برای تخم گذاری به سوی حوضچه های های آب متمایل شوند. این یافته ها می تواند تاکتیک های دوستدار طبیعت جدیدی را برای دفع و کنترل حشرات حامل بیماری ارایه کند.

جانوران زیادی از مواد شیمیایی استفاده می کنند تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. فرومون ها که رفتارهای تولید مثلی و اجتماعی را در گونه های بخصوصی تحت تأثیر قرار می دهند، از همه بهتر شناخته شده و مورد مطالعه قرار گرفته اند. کرومون هایی که به وسیله یک فرد از یک گونه تولید می شوند، به وسیله فردی از گونه ای متفاوت دریافت می شوند. به این ترتیب گونه های دیگر با دریافت کرومون ها از نتیجه کار اهدا کننده منتفع می شوند.

می توان این مواد شیمیایی را به عنوان بخشی از یک استراتژی برای کنترل جمعیت پشه ها از جمله حشرات حامل بیماری به حساب آورد. با شناسایی این ترکیبات شیمیایی شاید بتوان در مبارزه با بیماری های عفونی نیز پیشرفت هایی به دست آورد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top