Tag: اقیانوس ها.

چرخه آب

چرخه آب شناسی

آب برای حفظ حیات بر روی زمین ضروری است. زمین تنها سیاره منظومه شمسی است که آب مایع روی سطحش وجود دارد. آب مواد شیمیایی و فیزیکی دارد که با هیچ ماده دیگری قابل قیاس نیست و برای زندگی بر روی زمین ضروری است.   آب توانایی ویژه ای در نگهداشتن گرما دارد. اقیانوس ها […]

To top