Tag: انتخابات

انتخابات

حق و تکلیف رأی دادن در کشورهای جهان

محمدرضا کریمی در برخی از کشورهای جهان شرکت در انتخابات اجباری است. بر این اساس هر یک از واجدان شرایط رأی دادن که از شرکت در انتخابات سر باز زنند به تحمل مجازات هایی مثل پرداخت جریمه نقدی یا محرومیت از بعضی از خدمات اجتماعی محکوم می شوند. به این وسیله اطمینان حاصل می شود […]

To top