Category: لطیفه و چیستان

چیستان اشک ها و لبخندها

من می توانم به صورتت لبخند بیاورم، می توانم چشمانت را اشک بار کنم و یا فکری به ذهنت بیاورم. اما نمی توانی من را ببینی. من چه هستم؟ پاسخ چیستان قبلی

پاسخ چیستان بلند و باریک

من سیگارم. چیستان بعدی چیستان قبلی

چیستان بلند و باریک

باریک و بلندم، برای خیلی ها مطلوب و جذابم. آنها با لمس من احساس خوب ولی کاذبی پیدا می کنند. چند لحظه ای می درخشم ولی درخششم کوتاه است. برای بسیاری من عامل مرگشان هستم. پاسخ چیستان بعدی چیستان قبلی

چیستان جلوی من را بگیر

زنده نیستم ولی رشد می کنم. شش ندارم اما به هوا نیاز دارم. دهان ندارم اما آب مرا می کشد. پاسخ چیستان بعدی چیستان قبلی

پاسخ چیستان نادیدنی

من بادم.   چیستان بعدی چیستان قبلی

چیستان نادیدنی

من از مقابل خورشید عبور می کنم بدون این که سایه ام ایجاد شود. من چه هستم؟ پاسخ چیستان بعدی چیستان قبلی

پاسخ چیستان فقط برای دخترها

آرایش کردن.   چیستان بعدی چیستان قبلی

چیستان فقط برای دخترها

من آن چه واقعی است را می پوشانم، آن چه حقیقت است را پنهان می کنم، اما گاهی اوقات برای شما دل و جرأت به همراه می آورم. من چه هستم؟ پاسخ چیستان بعدی چیستان قبلی

چیستان هم خوب، هم بد

من قلعه ها را می سازم. از کوه ها سرازیر می شوم و بعضی از آدم ها را کور می کنم. پاسخ   چیستان بعدی چیستان قبلی

چیستان سه زندگی

من سه تا زندگی دارم. به قدری لطیفم که می توانم پوست را آرامش دهم. به قدری سبکم که آسمان را نوازش می کنم. به قدری سختم که سنگ ها را می شکافم. پاسخ چیستان بعدی چیستان قبلی

پاسخ چیستان عدم

من هیچ چیز هستم. چیستان بعدی چیستان قبلی

چیستان عدم

من در جاهایی یافت می شوم که هیچ چیز نمی تواند در آنها یافت شود. مرده ها همیشه من را می خورند اما اگر یک زنده من را بخورد می میرد. پاسخ   چیستان بعدی چیستان قبلی

چیستان اگر می توانی مرا بگیر

آن چیست که به آسانی از هر دری وارد می شود؟ آن چیست که روی اجاق می نشیند بدون این که خودش بسوزد؟ آن چیست که روی میز می نشیند بدون این که شرمنده شود؟ پاسخ چیستان بعدی چیستان قبلی

چیستان

چیستان بلااستفاده، بدون نیاز به آن

کسی که آن را می سازد، نیازی به آن ندارد. کسی که آن را می خرد، از آن استفاده نمی کند. کسی که از آن استفاده می کند نه می تواند آن را ببیند و نه آن را احساس کند. پاسخ   چیستان بعدی چیستان قبلی

چیستان در همه جاهای کثیف

دهانی بزرگ و صدای بلندی دارم. (من شایعه نیستم). در هر شغل کثیفی هم شرکت دارم. می توانید بگویید من که هستم؟ پاسخ چیستان بعدی چیستان قبلی

پاسخ چیستان

پاسخ چیستان سه مربع

سه میله آبی همان میله هایی هستند که حرکت داده شده اند. چیستان بعدی چیستان قبلی

چیستان سه مربع

چیستان سه مربع

با حرکت دادن دقیقاً سه میله چگونه می توان سه مربع ساخت؟ پاسخ چیستان بعدی چیستان قبلی

To top