چرا بعضی از جانوران مغز بزرگی ندارند؟

ماهی

ماهیمقایسه جانوران مختلف نشان داده آنهایی که مغزهای بزرگتری دارند از هوش بیشتری هم برخوردارند. پس چرا بسیاری از جانوران مغزهای بزرگی ندارند؟

داشتن مغز بزرگ تر انرژی بیشتری می بلعد و پیامدهای دیگری هم دارد. به عنوان مثال مغز بزرگ تر در یک گونه ماهی باعث نزول جانور از بعضی جهات می شود. ماهی هایی که از مغز بزرگ تری برخوردارند دل و روده کوچک تری دارند و این درمورد 20 درص از نرها و هشت درصد از ماده ها صادق است. همچنین میزان زاد و ولد در ماهی هایی با مغز بزرگ تر 19 درصد کمتر از بقیه ماهی ها است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top