آیا برگشت به وضعیت قبل از تکامل ممکن است؟

حلزون

 

حلزون

موجودات زنده خاصی می توانند تکامل معکوس پیدا کنند و به شکل سابق خود و قبل از این که تکامل پیدا کنند و صفات جدید بیابند برگردند. به این ترتیب ایده ای که براساس آن تکامل تک جهتی است و یک موجود زنده نمی تواند به قبل از تغییرات برگردد رد می شود.

براساس ایده تک جهتی بودن تکامل، تکامل برگشت پذیر نیست و در طول دوره تکامل موجودات زنده ساختارها و یا عملکردهای پیشین دور انداخته می شوند.

با بررسی کنه های تشک و مبل و فرش مشخص شده که آنها می توانند از حالت انگلی به میکروبی با زندگی آزاد تبدیل شوند و زندگی مستقل اجدادشان را در پیش بگیرند. این در حالی است که انگل می تواند به سرعت سازوکارهای بسیار پیچیده ای را برای بهره برداری از میزبان به دست آورد و با این تکامل تواناییش را برای فعالیت به دور از بدن میزبان از دست می دهد.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top