آیا گونه های مختلف سگ ها یکدیگر را تشخیص می دهند؟

سگ

 

سگ

یک سگ گونه های دیگر سگ ها را تشخیص می دهد و آنها را میان انسان ها و جانوران وحشی و خانگی دیگر  شناسایی می کند. سگ ها این کار را تنها با استفاده از نشانه های بصری انجام می دهند.

درحالی سگ ها امکان تمایز قایل شدن بین سگ ها و موجودات زنده دیگر را دارند که تنوع زیادی در گونه های سگ ها وجود دارد. بعضی از گونه های سگ ها هم بقیه سگ ها را آسان تر تشخیص می دهند و یا در مقایسه با گونه های دیگر سریع تر جذب عکس های آنهایی که به گونه خودشان تعلق دارند می شوند.

سگ های خانگی، دارای بزرگترین تنوع مورفولوژیکی (ریخت شناسی) در میان تمام گونه های جانوری ای هستند که تاکنون مورد مطالعه قرار گرفته اند. در واقع، بیش از 400 نژاد خالص سگ ثبت شده است.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top