“ترین” های جهان

روسیه

محمدرضا کریمی

روسیهبزرگ ترین کشور جهان: روسیه

 

 

 

 

واتیکانکوچک ترین کشور جهان: واتیکان

 

 

 

اقیانوس آرامبزرگ ترین اقیانوس جهان: اقیانوس آرام

 

 

 

 

دیوار چینپرجمعیت ترین کشور جهان: چین

 

 

 

قله اورستبلندترین قله جهان: قله اورست

 

 

 

بحرالمیتشورترین دریای جهان: بحرالمیت

 

 

 

 

دریای مرمرهکوچک ترین دریای جهان: مرمره

 

 

 

 

دریای مدیترانهبزرگ ترین دریای جهان: مدیترانه

 

 

رود نیلبزرگ ترین رود جهان: نیل

 

 

 

 

صحرای بزرگ آفریقاوسیع ترین صحرای جهان: صحرای بزرگ آفریقا

 

 

 

رشته کوه آندبزرگ ترین سلسله کوه جهان: آند

 

 

سیبریسردترین منطقه جهان: سیبری در روسیه

 

 

تاج محلبزرگ ترین شبه جزیره جهان: هند

 

اهرام مصر

بزرگ ترین بنای جهان: اهرام مصر

 

 

 

مجسمه آزادیبلندترین مجسمه جهان: مجسمه آزادی نیویورک

 

 

 

 

دریای خزربزرگ ترین دریاچه جهان: خزر

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top