خلاصه تاریخ ایران از حمله اسکندر تا سلسله اشکانیان

اسکندر

 

اسکندر334 پیش از میلاد- اسکندر به سرزمین پارس حمله کرد. او بعد از پیروزی بر ارتش پارس، فرمان اعدام بسیاری از خاندان پارس (هخامنشیان) را صادر کرد و دست لشکرش را در غارت و تجاوز و مستی بازگذاشت و تخت جمشید را آتش زد. او خودش را جانشین پادشاهان هخامنشی اعلام کرد و به قبر کوروش احترام زیادی می گذاشت. اسکندر از رسوم درباری پارس ها تقلید کرد و سعی کرد فرهنگ جدیدی را به وجود آورد که ترکیبی از پارسی و هلنیستی Hellenistic باشد. او با یک زن پارسی به نام رکسانا ازدواج کرد و فرمان داد که ژنرال ها و 10000 نفر از سربازانش هم با یک ازدواج دسته جمعی از او پیروی کنند.

323 پیش از میلاد- اسکندر کبیر مرد. اگر چه او یک ژنرال کارکشته بود ولی فاقد مهارت های حکومتداری بود. در نتیجه کمی بعد از مرگش بین ژنرال هایش بر سر امپراتوری جدال و کشمکش به راه افتاد. یک میراث مهم جنگ او با پارس معرفی تجربیات امپراتوری پارس به غرب بود. بسیاری از این تجربیات به ویژه آنهایی که به حکومتداری مربوط بود و حکومت قانون بعداً به وسیله امپراتوری روم اقتباس شد.

141-323 پیش از میلاد- سلسله سلوکی به وسیله یکی از ژنرال های اسکندر پایه گذاری شد.

224-247 بعد از میلاد- یک پادشاهی ایلی از پارت ها که در شمال شرق ایران آن روزگار بودند، به تدریج سلوکی های یونانی را شکست دادند و کنترلشان را بر همه سرزمین ایران (پرشیا) استحکام بخشیدند. نام پایه گذار خاندان، ارشک بود که عنوان همه شاهان پارت شد (مانند اشک اول). همان طور که نام سزار بعداً عنوان همه امپراتوران رومی شد. اشکانیان مدت زیادی با رومی ها جنگیدند. پیروزی آنها بر رومی ها در 53 پیش از میلاد پارت ها را به ابرقدرت عصرشان تبدیل کرد. رومی ها مخصوصاً از کمانداران ماهر پارتی که در حال حرکت تیر می انداختند می ترسیدند. چرا که آنها مدام تلفات بی شماری در ارتش های رومی ایجاد می کردند. اگر چه پارت ها بر تقریباً پنج کشور حکومت می کردند، به جز بعضی از اشیای هنری کوچک خیلی کم از تمدنشان به جای مانده.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top