دلایل و فواید پیچیده بودن ریشه بعضی از گیاهان

ذرت

ذرتذرت گیاهی است که می تواند به طور وسیعی خوراک دام ها و غذای انسان ها را در سراسر جهان تأمین کند و همچنین منبع تولید انرژی پاک هم محسوب می شود. ساختمان ریشه ذرت خیلی پیچیده است و نقش حیاتی در رشد گیاه دارد. تنها با یک سیستم ریشه ای خوب توسعه یافته و کارا می توان بازده بالاتری داشت.

یک ساختار پیچیده ریشه ای می تواند به مولدتر شدن بیشتر گیاه منجر شود. سیستم های ریشه ای با شمار بیشتری از نقاط منشعب شده به گیاهان اجازه می دهند تا در گرفتن آب و مواد مغذی از خاک کاراتر باشند.

پیچیدگی ریشه با شمار نقاط انشعابی ریشه تعریف می شود. البته برای چشم انسان، غیر ممکن است تا به طور معنی داری تفاوت ها در سیستم های ریشه را ارزیابی کند.

با تکنولوژی های جدید مشخص شده که بیش از نیمی از متغیرهایی که برای پیچیدگی ریشه مشاهده می شود را می توان به وسیله تفاوت های ژنتیکی میان گیاهان توضیح داد. این به دانشمندان اجازه می دهد تا ژنوتیپ ذرت را جدا کنند و ژن های مسئول ساختمان ریشه گیاه را شناسایی کنند. ژنوتیپ ساختمان و وضع ژنتیکی یک سلول، موجود زنده یا یک فرد است.

منبع: http://www.eurekalert.org/pub_releases/2010-07/uoic-wsa070810.php

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top