عدد اتمی چیست؟

عدد اتمی

عدد اتمیعدد اتمی اصطلاحی است که در شیمی و فیزیک مورد استفاده قرار می گیرد. عدد اتمی (به عنوان عدد پروتونی نیز شناخته می شود) تعداد پروتون های موجود در هسته یک اتم است. در نتیجه عدد اتمی با تعداد بارهای هسته یکسان است. عدد اتمی با Z نمایش داده می شود.

عدد اتمی در اصل به معنی شماره مکان یک عنصر در جدول تناوبی است. هر عنصر شیمیایی عدد اتمی منحصر به فردی دارد. هیدروژن عنصر اول در جدول تناوبی است و یک پروتون دارد. بنابراین عدد اتمی آن 1 است. هر اتم طلا 79 پروتون دارد و عدد اتمی آن 79 است. در یک اتم با بار خنثی، عدد اتمی با تعداد الکترون ها برابر است.

این مندلیف بود که برای اولین بار جدولی از عناصر شیمیایی شناخته شده در زمان خودش درست کرد و به آنها بر اساس شباهت هایشان نظم و ترتیب داد. اما مندلیف عناصر را براساس جرم اتمی چید. این در حالی است که قرار دادن عناصر براساس جرم اتمی در جدول به برخی از عدم تطابق ها منجر می شود. اگر ید و تلوریم براساس جرم اتمی در جدول قرار گیرند مشخص می شود که از لحاظ خواص شیمیایی در جای اشتباهی هستند و بهتر است مکانشان در جدول جابجا شود. بنابراین اگر قرار باشد این عناصر در جای مناسب خود قرار بگیرند باید براساس عدد اتمی شان قرار داده شوند. در این صورت آنها از لحاظ خواص شیمیایی در مکان مناسب خود قرار می گیرند.

در نهایت این ناهنجاری ها پس از تحقیقات هنری گوئین جفریس مسلی در سال 1913 و با کشف ساختار اتم توضیح داده شد. ساختار اتم به ما می گوید که جرم، مجموع پروتون ها و نوترون ها در هسته اتم است در حالی که خواص شیمیایی از تعداد الکترون های اتم ناشی می شود که تعدادشان با پروتون ها یکی است.

منابع:

http://www.princeton.edu/~achaney/tmve/wiki100k/docs/Atomic_number.html

http://encyclopedia.kids.net.au/page/at/Atomic_number

http://www.sciencekids.co.nz/sciencefacts/chemistry.html

مطالب مرتبط

تعریف الکترون

تعریف نوترون

تعریف پروتون

تعریف عنصر

تعریف اتم

شیمی چیست؟

طلا چگونه بر روی زمین ظاهر شد؟

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top