مکانیک و حرکت

حرکت

وقتی ایستاده اید ممکن است به نظرتان برسد که حرکت نمی کنید اما در این حالت هم زمین در حال حرکت به دور خورشید است و خورشید هم در حال حرکت حول کهکشان ما است بنابراین شما هم در حال حرکتید. حرکت هیچ گاه متوقف نمی شود. حرکت بخشی از آن چیزی است که فیزیکدانان، مکانیک می نامند. در طول سال ها، دانشمندان چندین قانون را کشف کرده اند که حرکت و دلایل تغییر در حرکت را توضیح می دهد.همچنین برای زمانی که چیزی سرعت نور پیدا می کند و یا در مورد چیزهای بسیار کوچکی مانند اتم قوانین خاصی وجود دارد…

حرکت

حرکت یکی از موضوعات کلیدی در فیزیک است. همه چیز در جهان حرکت می کند. ممکن است اندکی حرکت کند و حرکت آن بسیار بسیار کند باشد، اما به هر حال حرکت اتفاق می افتد.

وقتی ایستاده اید ممکن است به نظرتان برسد که حرکت نمی کنید اما در این حالت هم زمین در حال حرکت به دور خورشید است و خورشید هم در حال حرکت حول کهکشان ما است بنابراین شما هم در حال حرکتید. حرکت هیچ گاه متوقف نمی شود. حرکت بخشی از آن چیزی است که فیزیکدانان، مکانیک می نامند. در طول سال ها، دانشمندان چندین قانون را کشف کرده اند که حرکت و دلایل تغییر در حرکت را توضیح می دهد.همچنین برای زمانی که چیزی سرعت نور پیدا می کند و یا در مورد چیزهای بسیار کوچکی مانند اتم قوانین خاصی وجود دارد.

سرعت افزایش می یابد، از سرعت کاسته می شود

کل فیزیک حرکت درباره نیروها است. لازم است نیرویی بر یک شیء وارد شود تا آن شیء به حرکت درآید و یا حرکتش تغییر کند. تغییر در حرکت خود به خود اتفاق نمی افتد.

حالا این حرکت ها چگونه اندازه گیری می شوند؟ فیزیکدانان برخی از اصطلاحات پایه ای را درباره حرکت مورد استفاده قرار می دهند. این که یک شیء با چه سرعتی حرکت می کند و یا سرعت لحظه ای آن چقدر است، می تواند تحت تأثیر نیروها قرار داشته باشد. (نکته: حتی با این که اصطلاحات «سرعت» و «سرعت لحظه ای» اغلب با هم مورد استفاده قرار می گیرند، اما در واقع معانی متفاوتی دارند.)

شتاب حول سرعت لحظه ای می گردد. شتاب میزان تغییر سرعت لحظه ای یک شیء در یک زمان مشخص )معمولاً در یک ثانیه) است. سرعت لحظه ای می تواند در طول زمان افزایش یا کاهش پیدا کند. جرم هم مؤلفه دیگری در رابطه با حرکت است. جرم مقدار ماده موجود در یک شیء است و با گرم )یا کیلوگرم) اندازه گیری می شود. خودرو در مقایسه با توپ فوتبال جرم بیشتری دارد.

حرکت ساده و حرکت پیچیده

هنگام مطالعه مکانیک به دو مؤلفه اصلی توجه کنید. اولین مؤلفه این است که حرکات ساده ای صورت می گیرد، چه یک جسم در حال حرکت در یک خط مستقیم باشد و چه دو جسم در یک خط مستقیم در حال حرکت به سمت همدیگر باشند حرکت ساده دارند. ساده ترین حرکت مربوط به اجسامی است که با سرعت لحظه ای ثابت در حال حرکتند. وقتی سرعت شیئی کم یا زیاد می شود یعنی نیروها عمل می کنند و به این ترتیب مطالعات پیچیده تری درباره حرکت لازم است.

همچنین وقتی راستای حرکت یک جسم تغییر می کند به آن حرکت پیچیده گویند. این حرکات شامل حرکات منحنی مانند حرکت دایره ای و یا حرکت توپی است که به میان هوا پرتاب می شود. برای این که چنین حرکات پیچیده ای رخ دهند، نیروهایی باید عمل کنند، اما این نیروها زاویه هایی نسبت به راستای حرکت دارند.

به منظور درک واقعی حرکت، شما باید درباره نیروها، شتاب، انرژی، کار و جرم فکر کنید. این ها همه بخشی از مکانیک اند.

منبع: http://www.physics4kids.com/files/motion_intro.html

مطالب مرتبط:

چهار نیروی حاکم بر جهان

انواع منابع انرژی

ماده، حالت ها و انواع تغییرات آن

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top