پاسخ به پرسش ها 2

در پرسش سیارات خاکی منظومه شمسی:

گزینه ج) صحیح است.

………………..

 

در پرسش سیارات گازی شکل منظومه شمسی کدامند:

گزینه الف) صحیح است.

توضیح: سیارات گازی شکل منظومه شمسی چهار سیاره خارجی تر این منظومه هستند. به عبارتی چهار سیاره ای هستند که دورترین فاصله را از خورشید دارند. مشخصه های آنها بزرگی، گازی بودن، دارا بودن تعداد زیادی ماه، جو ضخیم و حلقه دار بودن است.

………………..

 

در پرسش سیارات خاکی منظومه شمسی ….. هستند.

برای جای خالی گزینه د) صحیح است.

توضیح: سیارات خاکی، کوچک، دارای سنگ و نزدیک به خورشیدند. آنها همچنین جو بسیار باریکی دارند، همچنین یا ماه ندارند و یا تعداد بسیار کمی ماه دارند.

………………..

 

در پرسش درست یا نادرست: همه سیارات گازی شکل حلقه دارند:

گزینه الف) صحیح است.

توضیح: اگرچه حلقه های کیوان بزرگ ترین و شناخته شده ترین حلقه ها را در منظومه شمسی دارند، اما به طورکلی همه سیارات گازی شکل حلقه دارند.

………………..

 

در پرسش سیاره X کدام است:

گزینه د) صحیح است.

توضیح: تنها سیاره خاکی دارای آب منظومه شمسی، زمین است.

………………..

 

در پرسش بزرگ ترین بدنه منظومه شمسی کدام است:

گزینه د) صحیح است.

توضیح: با این که مشتری بزرگ ترین سیاره منظومه شمسی است، اما بیش از 90 درصد کل جرم منظومه شمسی داخل خورشید است.

………………..

 

در پرسش کدام گزینه ترتیب صحیح فاصله سیارات منظومه شمسی از خورشید را نشان می دهد:

گزینه ج) صحیح است.

توضیح: از آن جایی که پلوتون دیگر سیاره در نظر گرفته نمی شود، ترتیب درست قرار گرفتن سیارات از خورشید به این ترتیب است: تیر، ناهید، زمین، مریخ، مشتری، کیوان، اورانوس، نپتون.

………………..

 

در پرسش چرا پلوتون دیگر سیاره در نظر گرفته نمی شود:

گزینه د) صحیح است.

توضیح: با این که بسیاری از افراد هنوز می خواهند پلوتون را یک سیاره در نظر بگیرند، اما پلوتون در سال 2006 از جرگه سیارات خارج شده و یک شبه سیاره در نظر گرفته شده. اندازه آن، مدار غیرمعمولش و شباهتش با دیگر اشیای موجود در کمربند کوییپر دلیل این امر بوده است.

………………..

 

در پرسش چه چیزی در فضا سیارات خاکی منظومه شمسی را از سیارات گازی جدا می کند:

گزینه د) صحیح است.

توضیح: در فضای بین آخرین سیاره خاکی (مریخ) و اولین سیاره گازی شکل (مشتری)، با سیارک هایی پر شده که کمربند سیارکی نامیده می شوند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top