پرخاشگران

پرخاشگری

حمیده احمدیان راد

پرخاشگری

وقتی خودروی مسافرکش ناگهان از مسیرش منحرف شد، عابر پیاده داخل جوی آب رفت تا خودرو با او برخورد نکند. وقتی خودروی مسافرکش کمی جلوتر توقف کرد، عابر پیاده گمان کرد که راننده می خواهد از او عذرخواهی و دلجویی کند، ولی ناباورانه راننده عصبانی را دید که تخته چوبی با سر تیز از صندوق برداشت و به طرفش آمد. اما راننده عصبانی از او گذشت و به طرف خودروی پژویی رفت که ناگهان از خیابان فرعی، جلوی خودرویش سبز شده و موجب انحراف آن شده بود. البته از آنجایی که مسافران خودروی پژو چند جوان قوی بودند، کار به درگیری فیزیکی نکشید. ولی دو طرف تا توانستند به هم پرخاش کردند.  

تعریف ساده پرخاشگری، جنگیدن یا تحقیر دیگری است. جنگیدن هم راه خوبی برای حل اختلاف نیست.

پرخاشگری با جرأت و جسارت فرق دارد. معنی جسارت، خودباوری، بی باکی یا پای اعتقادات خود ایستادن است. در حالی که معنی پرخاشگری این است که از روی قصد بخواهیم به دیگری صدمه بزنیم.

بنابراین هواداران دو تیم فوتبال که پس از پایان بازی شیشه های اتوبوس های شرکت واحد را می شکنند و صندلی های آنها را از جا درمی آورند، افرادی جسور نیستند، بلکه افرادی پرخاشگرند که هنوز هیچ کس نمی داند با آنها که می خواهند دق و دلشان را سر اتوبوس های شرکت واحد درآورند چگونه رفتار کند.

هر روز که صفحات حوادث روزنامه ها را باز می کنیم با خبرهایی مواجه می شویم که حاکی از آن است که در نتیجه اختلاف بر سر جای پارک، یک متلک و یا پول بسیار اندک، کار به پرخاش و نزاع کشیده و قتلی رخ داده است. حتی آمارهای سال های گذشته حاکی از آن است که پرخاشگری جزو بیشترین جرایم میان جوانان بوده است.

همچنین شهرهای ما پر از افراد پرخاشگر است. در خانه های ما همسران با یکدیگر و فرزندان با والدین با هم پرخاش می کنند. در ادارات ارباب رجوع های سرگردان وقتی با لحن طلبکارانه کارمندان مواجه می شوند از کوره درمی روند و شروع به پرخاش می کنند.

دو نوع پرخاشگری وجود دارد. یک نوع پرخاشگری فیزیکی است که به صورت شکستن، چوب و چماق کشیدن، گلاویز شدن یا داد و هوار کشیدن بر سر دیگران به قصد ایجاد صدمه فیزیکی انجام می شود. نوع دیگر پرخاشگری ارتباطی است که در آن فردی سعی می کند به شخصیت فرد دیگر یا دوستی ها آسیب بزند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top