چگونه خانواده های آمریکایی کارآفرین پرورش می دهند؟

خانواده آمریکایی

محمدرضا کریمی

کارشناس ارشد کارآفرینی

در آمریکا 70 درصد همه تولیدات و 80 درصد همه شغل ها هر ساله درنتیجه کسب و کارهای کوچک /بخش کارآفرینانه به وجود می آیند.

تأکیدی که در ایدئولوژی غرب به ویژه آمریکا بر کار به عنوان “بروز جوهر اصلی وجود انسان” شده است و این که حیات انسان با کار تبلور می یابد, نشانه اهمیت یافتن کار دراین جامعه به عنوان ارزش فی نفسه است.

خانواده آمریکایی
 

خانواده, اقتصاد و چشم انداز اجتماعی در آمریکا به طور اساسی تغییر شکل یافته است. بنیادی در این کشور به نام بنیاد نیروی کار آمریکای جدید و برنامه خانواده, در جهت آموزش فعالیت می کند و سیاست گذاران را در ارایه راه حل های جدید برای تقویت خانواده و کارآفرینی یاری می رساند

رشد کسب وکار در آمریکا همواره مورد توجه دانشمندان اروپایی بوده است. فیلسوفی به نام هندی به ویژگی خوش بینی مردم آمریکا توجه نموده و این که آمریکایی ها اعتقاد بی چون و چرایی دارند که فردا می توانند و باید بهتر از امروز باشند. [کارآفرینی – مهندس علی شاه حسینی – صفحات 98 و99]

درمقایسه با اروپایی ها, مردم آمریکا ریسک پذیرترند. در اروپا ترس از دست دادن دارایی عاملی در کاهش ایجاد کسب و کار است. در تصمیم گیری اروپایی ها نسبت به آمریکایی ها توازن میان کار و زندگی خانوادگی عاملی بسیار مهم تر از ایجاد کسب و کار  است.

[Entrepreneurial attitudes in Europe and US]

در جامعه کنونی آمریکا, خانواده بیشتر مرکزی تلقی می شود که عملیات فرد از آن سرچشمه می گیرد. به طوری که جاماکی در سال 1948 گفته است: “ارزش های فرد را بایستی در زندگی خانوادگی جست و جو کرد نه در خصوصیات و مشخصات خانواده”. این ارزش های بنیادین فرهنگ آمریکایی در فرایند اجتماعی شدن و به هنگام آموزش به کودکان حاصل می شود و به جای منشأ خانوادگی منشأ فردی دارد. به کودک می آموزند که به عنوان یک فرد عمل کننده مستقل, نه به صورت جزیی از متن خانواده, مفاهیم را برای خود بیابد. نظام قانونی آمریکا با طرز رفتار و برخورد با افراد به عنوان یک فرد عمل کننده مستقل, این ایده را تشویق و ترغیب می نماید.

[سوسن سیف- تئوری رشد خانواده]

خانواده, اقتصاد و چشم انداز اجتماعی در آمریکا به طور اساسی تغییر شکل یافته است. بنیادی در این کشور به نام بنیاد نیروی کار آمریکای جدید و برنامه خانواده, در جهت آموزش فعالیت می کند و سیاست گذاران را در ارایه راه حل های جدید برای تقویت خانواده و کارآفرینی یاری می رساند.

برای تقویت مهارت های آمریکایی ها و کنترل زمان و ارتقای رقابت دراقتصاد و در جهت انجام فعالیت های کارآفرینانه و همین طور در موضوع خانواده و کودکان تحقیقاتی انجام و کنفرانس هایی نیز برپا می شود.

اما در سطح خانواده, بسیاری از زنان دارای فرزند توازن میان کار و تعهدات خانوادگی را چالش برانگیز می یابند. بنابراین برنامه ریزی کار و کارآفرینی راه حل هایی را برای کمک به کارآفرینان ارایه می نماید.

داستانی بر مبنای واقعیت توسط Robert Kiyosaki نگاشته شده که وی در این داستان تلاش می کند به خانواده ها نشان دهد که نبایستی برای آموزش مسائل مالی فرزندانشان به سیستم مدرسه تکیه کنند. این داستان ماجرای دو پدر است یکی با تحصیلات بالا که هرگز آخر ماه پول کافی نداشته و نهایتاً نیز فقیر درگذشت و دیگری پدری از زمره ثروتمندترین مردان هاوایی که در 13 سالگی از مدرسه اخراج می شود. این داستان به والدین می گوید که چگونه به فرزندانشان درباره پول برای دستیابی به موفقیت در آینده آموزش دهند.

[Rich Dad Poor Dad – Robert Kiyosaki]

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top