آیا حشره خوارها می توانند جلوی تغییرات آب و هوایی را بگیرند؟

پرنده

 محمدرضا کریمی

پرندهخفاش ها، پرندگان و سوسمارها می توانند نقش مهمی در مبارزه با تغییرات آب و هوای زمین بازی کنند. آنها می توانند این کار را با حفاظت از گیاهان در مقابل حشراتی که شاخ و برگشان را به غارت می برند انجام دهند. کاری که هم اینک هم انجام می دهند. اما موضوع این است که برخی از آنها موذی تلقی می شوند و بشر به قتل آنها کمر می بندد. در حالی که محافظت از این جانوران وسیله ای با فناوری پایین برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی زمین است.

درحال حاضر هم فراوانی و تنوع پرندگان، خفاش ها و سوسمارها که شکارچیان اصلی حشرات هستند اثرات مثبتی بر رشد گیاهان به جا می گذارد. چراکه اگر شما گیاهان را نداشته باشید موجودات زنده ای هم ندارید که کربن را به دام بیندازند.

در این شرایط کمکی که پرندگان، خفاش ها و سوسمارها به گیاهان و زمین می کنند این است که جمعیت حشرات مضر را کاهش می دهند و به رشد گیاهان هم کمک می کنند. از آن جایی که این جانوران هم حشرات گیاهخوار و هم حشرات حشره خوار را در شمار مساوی می خورند، تا به حال گمان بر این بود که اثر خاصی ندارند. چراکه موقعی که این جانوران حشرات گیاهخوار را می خورند، جمعیت این حشرات مضر کاهش می یابد و وقتی که این جانوران حشرات حشره خوار را می خورند شکارچیان کمتری باقی می مانند تا گیاهخواران را بخورند.

اما مشخص شده که خوردن حشرات گیاه خوار اثر مثبتی هم بر رشد گیاهان به جا می گذارد.

با وجود اثرات مهمی که این جانوران بر آینده زمین دارند، شرایطی مثل از دست دادن زیستگاه و خود تغییرات آب و هوایی روی آینده این گونه های حشره خوار اثر گذاشته است. ضمن این که بعضی از انسان ها فکر می کنند که این جانوران موذی هستند و در نتیجه آنها را می کشند. در حالی که حضور این آفریده ها نقش مهمی در حفاظت از اکوسیستم دارد. البته مطالعات جامع تر و بزرگ تری نیاز است تا سازوکار دقیق حمایتی این جانوران از گیاهان و اکوسیستم مشخص شود.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top