بعضی از انواع ستارگان

یک ستاره

یک ستارهموقعی که در شب به آسمان نگاه می کنید، ستارگان زیبای زیادی را در آن می بینید. اگر در یک روستا زندگی می کنید می توانید حدود سه هزار تای آنها را ببینید. اما در شهر، نمی توانید تعداد زیادی ستاره ببینید. بعضی از این ستاره ها خیلی بزرگند. تعدادی ستاره پیدا شده اند که 100 تا 200 برابر خورشیدند. این ستارگان بزرگ در پایان زندگیشان می توانند خودشان را به اندازه ای گسترش دهند که از بزرگی مدار سیاره اورانوس به دور خورشید هم فراتر برود. درمقابل بعضی از ستارگان خیلی پیر حتی کوچک تر از زمینند. دانشمندان ستاره ها را مطالعه می کنند و براساس این که به چه شباهت دارند و براساس تفاوت هایشان آنها را در گروه هایی قرار می دهند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top