سرما زدگی چیست؟

سزمازدگی

دکتر مونا زارع

سزمازدگی هنگامی که بدن در معرض دماهای فوق العاده پایین قرار گیرد، نواحی سطحی بدن می توانند یخ بزنند. این یخ زدن سرمازدگی Frostbiteممکن است آسیب های دایمی ای مانند اختلال گردش خون دایمی و نیز آسیب بافتی موضعی به وجود آید. نام دارد. سرمازدگی به ویژه در نرمه گوش و در انگشتان دست و پا به وجود می آید. در صورتی که میزان یخ زدگی برای تشکیل مقدار زیادی از بلور های یخ در سلول کافی باشد، در اثر سرما رگ ها گشاد می شوند. اتساع (گشادشدگی) رگی ناشی از سرما، یک عامل حفاظتی نهایی در برابر دمای تقریباً یخ زننده است.

هنگامی که دمای بافت ها تقربباً به حد یخ زدگی سقوط می کند، عضله صاف دیواره رگ به علت خود سرما فلج می شود و رگ ها به طور ناگهانی متسع (گشاد) می شوند. این وضعیت غالباً به صورت قرمز شدن پوست خودش را نشان می دهد. این مکانیسم (سازوکار) باعث می شود خون گرم به پوست برسد و به جلوگیری از سرمازدگی کمک می کند. این سازوکار در انسان در مقایسه با بیشتر حیوانات پست که تمام اوقات در سرما زندگی می کنند، تکامل بسیار کمتری پیدا کرده است.

منبع: درسنامه پوست / دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top