مقایسه یوکاریوت ها و پروکاریوت ها

تفاوت سلول ها

تفاوت سلول هاهمه موجودات زنده بسته به ساختار سلول هایشان به دو گروه طبقه بندی می شوند. این دو گروه پروکاریوت ها و یوکاریوت ها هستند.

پروکاریوت ها
پروکاریوت ها موجوداتی هستند که سلول های تشکیل دهنده شان فاقد هسته و یا هر اندامکی است که با غشا احاطه شده باشد. این به آن معنی است که ماده ژنتیکی DNA در داخل پروکاریوت ها، به درون هسته محدود نشده است. علاوه بر این DNA داخل پروکاریوت ها در مقایسه با یوکاریوت ها کمتر ساختار یافته است. در پروکاریوت ها، DNA تنها یک عدد ماده پیچ خورده است. اما در یوکاریوت ها، DNA در داخل کروموزوم ها سازماندهی شده است. بیشتر پروکاریوت ها تنها از یک سلول تشکیل شده اند (تک سلولی) اما تعداد اندکی از پروکاریوت ها هم وجود دارند که از مجموعه ای از سلول ها تشکیل شده اند (چند سلولی). دانشمندان پروکاریوت ها را به دو گروه  باکتری ها و آرکی ها تقسیم بندی کرده اند.

یوکاریوت ها
یوکاریوت ها موجوداتی هستند که سلول های تشکیل دهنده شان یک هسته دارد که غشایی آن را فراگرفته است (مواد ژنتیکی داخل هسته جا دارند) و همچنین اندامک ها را غشایی فراگرفته است. چنان که گفته شد مواد ژنتیکی یوکاریوت ها در داخل هسته آنها قرار دارند و DNA در داخل کروموزوم ها سازماندهی شده است. موجودات یوکاریوتی ممکن است چند سلولی و یا تک سلولی باشند. یوکاریوت های دیگر شامل گیاهان، قارچ ها، و آغازیان هستند.

منبع: http://animals.about.com/od/animalswildlife101/a/diffprokareukar.htm

مطالب مرتبط:

انواع سلول ها

چگونه تک سلولی ها به چند سلولی تبدیل شدند؟

سلول های یوکاریوت و پروکاریوت

تک یاخته ها چه موجوداتی هستند؟

اندازه، شکل و وظیفه سلول ها

درباره سلول ها

مرگ سلولی چیست؟

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top