چرا دختران در توانایی های فضایی ضعیف تر از پسرانند؟

تحصیل

تحصیلمطالعات انجام شده در طول 35 سال گذشته همواره نشان داده که مردان به طور کلی تست ها را در آزمون توانایی فضایی بهتر انجام می دهند. این درحالی است که در زمینه هوش کلی دو جنس با هم تفاوتی ندارند.

محققان می کوشند بفهند آیا این موضوع به طبیعت ربط دارد یا به نحوه پرورش هر یک از دو جنس برمی گردد. یک بررسی نشان می دهد تفاوت های دو جنس در زمینه توانایی فضایی به نقش های کلیشه ای جنسیتی آنها برمی گردد و گنجاندن برخی بازی ها و فعالیت های تفریحی توانایی های فضایی آنها را افزایش می دهد.

توانایی فضایی درک و حل مشکلات مرتبط با روابط بین اشیا و یا اشخاص شامل موقعیت، جهت، اندازه، شکل و فاصله است. این اختلاف در زمینه فضایی ممکن است دلیل این باشد که چرا زنان در مطالعه علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی ضعیف تر از مردانند.

محققان به طور خاص یکی از جنبه های توانایی فضایی یعنی چرخش ذهنی را در دانش آموزان تجزیه و تحلیل کردند و به این نتیجه دست یافتند. آنها نتیجه گرفتند که وقتی به عنوان مرد شناخته می شوید همین به پرورش مهارت های ریاضی و علمی منجر می شود در حالی که شناسایی شما به عنوان زن توانایی های کلامی و زبان را تقویت می کند. این در حالی است که می توان در کودکان توانایی های هر دو جنس را به شکل سالم در هم ادغام کرد.

توسعه توانایی فضایی در زنان از طریق بازی و فعالیت های تفریحی ممکن است یعنی می توان به جای این که تفکیک جنسیتی فعالیت ها را تشویق کرد فعالیت هایی را که به طور کلیشه ای مردانه محسوب می شوند را در زندگی روزانه دختران گنجاند.

Leave a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

To top